close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • OGŁOSZENIE

  Ambasada RP w Seulu

  Samcheong-ro 20-1, Jongno-gu, 03 062 Seoul

   

  Ogłasza sprzedaż samochodu marki Mercedes Benz E 350-EL w trybie przetargu publicznego

  Przedmiot przetargu: samochód osobowy marki Mercedes Benz E 350-EL; rok produkcji 2010; benzyna; przebieg – 104 502 km; kolor czarny.

  Cena 13 000 000,00 KRW

  Przetarg odbędzie się w Ambasadzie RP w Seulu, Samcheong-ro 20-1, Jongno-gu Seoul. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2017r.

  Samochód jest zwolniony z opłat celnych. (Kupno samochodu nie wymaga od nabywcy żadnych opłat celnych).

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 300 000,00 KRW. Wadium w postaci wpłaty w gotowce należy uiścić w Ambasadzie RP w Seulu od dnia 7 sierpnia  2017r. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone przez placówkę w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.  

  Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem samochodu mają możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu oraz zapoznania się z jego dokumentacją w Ambasadzie RP w Seulu po uprzednio umówionej wizycie (pod numerem telefonu Mr. Kim: 010.6270 8139.

  Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach do 21 września 2017r. do godziny 16.00-ej, z  dopiskiem „Ambasada RP w Seulu – przetarg na sprzedaż Mercedesa Benz E 350-EL”.

  Oferta powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres, numer telefonu kontaktowego, email.
  2. Oferowana cenę (nie niższą niż 13 000 000,00 KRW).
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.

   

  W przypadku, gdy najwyższa oferowana cena zostanie zaproponowana przez więcej niż 1 oferenta, odbędzie się aukcja miedzy nimi.

   

  Jeśli oferta zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub bez uprzedniego wpłacenia wadium i nie będzie zawierała wymaganych kompletnych danych i dokumentów, zostanie odrzucona, o czym oferent zostanie poinformowany niezwłocznie.

   

  Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Sposobem płatności będzie złożenie depozytu na rachunku bankowym. Umowa zostanie zawarta w ciągu 7 dni od czasu rozstrzygnięcia przetargu.

   

  Kierownik Placówki w Seulu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu bez podania przyczyny.

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: