close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ŚLUB PRZED KONSULEM

 • Wydział Konsularny Ambasady RP w Seulu uprzejmie informuje, iż obywatele polscy mogą zawrzeć związek małżeński przed konsulem RP, pełniącym w tym wypadku funkcję urzędnika stanu cywilnego. Należy jednakże zwrócić uwagę, iż możliwość ta dotyczy wyłącznie dwojga obywateli RP.

   

  W celu zawarcia związku przed konsulem należy się ówcześnie skontaktować z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Seulu w celu ustalenia terminu przeprowadzenia ceremonii minimum 2 miesiące przed planowanym terminem uroczystości.

   

  W celu zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem nupturienci winni złożyć następujące dokumenty:

   

  1. polski dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
  2. odpis skrócony aktu urodzenia ( wydany w okresie 6 miesięcy od jego przedstawienia);
  3. dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim;
  4. dowód nieistnienia małżeństwa, jeżeli wobec osoby toczyło się postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa;
  5. pisemne zapewnienia o tym, że osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zapewnienie musi zostać złożone osobiście w Ambasadzie RP w Seulu) . Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 4 KRO małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od daty złożenia zapewnienia.

  Dowodem ustania małżeństwa jest:

   

  1. odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka,
  2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód, albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

  Dowodem unieważnienia małżeństwa jest:

   

  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa, albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa.

  Dowodem nieistnienia małżeństwa jest:

   

  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

  Kopię kompletu dokumentów, po umówieniu się na konkretny termin, należy przesłać do urzędu. Oryginały należy okazać (dokumenty tożsamości) oraz złożyć (pozostałe dokumenty) w dniu ceremonii.

   

  Oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński składane są przed konsulem oraz w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Konsul sporządza protokół z przyjętych oświadczeń, a jego oryginał wraz ze złożoną dokumentacją, przesyłany jest do urzędu stanu cywilnego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Protokół podpisany przez małżonków, świadków i konsula stanowi podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego. Skrócone odpisy aktów małżeństwa (3), po ich sporządzeniu przez wskazany urząd stanu cywilnego, można odebrać osobiście w urzędzie w Polsce lub za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Seulu.

   

  Zawarcie związku małżeńskiego przed konsulem jest odpłatną czynnością konsularną. Aktualnie obowiązujący wykaz opłat znaleźć można w dziale "opłaty konsularne" (informacje konsularne > opłaty konsularne).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: