close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 10 grudnia 2018

  Co roku 10 grudnia, w rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Tegoroczne obchody mają charakter szczególny, gdyż w tym roku mija 70. lat od przyjęcia Deklaracji.

  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka podpisana w Paryżu w dniu 10 grudnia 1948 r. stanowi  jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to dokument przełomowy – fundament praw człowieka – który „zbiera i porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka, który od wielu setek lat toczy nieskończoną jeszcze walkę o swoją wolność i swoją godność” (Preambuła Deklaracji). Deklaracja jest źródłem inspiracji dla międzynarodowych konwencji praw człowieka, które powstały w latach późniejszych. Opiera się na założeniu, że podstawowe prawa i wolności przynależne są każdemu człowiekowi, są one niezbywalne i w równym stopniu stosowane wobec każdego bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, wyznanie, poglądy polityczne, narodowość, pochodzenie społeczne, majątek, urodzenie lub jakiekolwiek inne różnice.

   

  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest najczęściej tłumaczonym dokumentem na świecie (na ponad 500 języków), pomimo to wiele osób nadal nie ma świadomości jej istnienia, co więcej, nie ma świadomości, że prawa w niej zapisane rzeczywiście im przynależą. Na stronie internetowej ONZ można przyłączyć się do akcji odczytywania artykułów Deklaracji w języku ojczystym i w ten sposób wesprzeć światową akcję rozpowszechniania Deklaracji https://www.un.org/en/udhr-video/

   

  Mimo upływu 70 lat od przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w wielu regionach świata sytuacja jest dramatyczna i wymaga pilnej reakcji oraz zaangażowania wspólnoty międzynarodowej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych na bieżąco analizuje aktualną sytuację praw człowieka w świecie. Uważnie śledzimy i reagujemy na przypadki prześladowań osób należących do mniejszości religijnych, w tym Chrześcijan, mniejszości narodowych czy obrońców praw człowieka.

   

  Jednym z elementów działania na rzecz promocji i ochrony praw człowieka w świecie jest nagroda Ministra Spraw Zagranicznych „Pro Dignitate Humana”. Nagroda przyznawana jest co roku za bezkompromisowe działania w obronie praw osób prześladowanych i narażonych na represje oraz niezłomną postawę w obronie praw jednostki i poszanowania godności ludzkiej. W tym roku nagrodę otrzymał Ołeh Sencow, więziony w Rosji ukraiński reżyser. Tytuł tej nagrody – „na rzecz godności ludzkiej” - w pełni oddaje ideały, o które walczy Ołeh Sencow. Jego gotowość do poświęcenia swojego zdrowia i życia w celu zwrócenia uwagi świata na to, co dzieje się na Krymie, zasługuje na najwyższy szacunek.

   

  Polska dyplomacja wykorzystuje członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (2018-2019) do promocji poszanowania międzynarodowych norm praw człowieka. Zorganizowaliśmy np. spotkania poświęcone sytuacji dzieci w konfliktach zbrojnych, stygmatyzacji dzieci urodzonych w wyniku przemocy seksualnej, sytuacji osób niepełnosprawnych w konfliktach zbrojnych. Polska zabiega o wybór w poczet członków Rady Praw Człowieka ONZ na kadencję 2020-2022.

   

  Więcej informacji o obchodach 70 rocznicy przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka można znaleźć na stronie http://www.unic.un.org.pl/prawa-czlowieka/70.-rocznica-powszechnej-deklaracji-praw-czlowieka oraz na stronie  ONZ http://www.un.org/en/events/humanrightsday/.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: