close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PROGRAM "ZWIEDZAJ I PRACUJ"

 • Dnia 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie Programu „Zwiedzaj i Pracuj”, podpisane w Warszawie w dniu 24 stycznia 2018 r.

   

  Korzyści wynikające z udziału w Programie

  Program „Zwiedzaj i Pracuj” skierowany jest do młodych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Korei (w wieku od 18 do 30 lat włącznie) i umożliwia wyjazd na okres do jednego roku, stanowiący połączenie pobytu wypoczynkowego, pozwalającego na poznanie kultury i stylu życia w odwiedzanym państwie z możliwością podjęcia pracy zarobkowej, mającej charakter dodatkowy w stosunku do głównego - turystycznego i kulturoznawczego celu pobytu.

   

  Warunki udziału w Programie

  O udział w Programie mogą starać się obywatele Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Korei, spełniający poniższe warunki:

  (a)   posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa wysyłającego (Strony Porozumienia) w momencie składania wniosku o wydanie wizy;

  (b)   przedłożyli pisemne oświadczenie, iż za główny cel udziału w Programie uznają pobyt wypoczynkowy, w okresie do dwunastu (12) miesięcy;

  (c)   mają ukończone osiemnaście (18) lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyli jeszcze trzydziestu jeden (31) lat;

  (d)   nie towarzyszą im osoby, pozostające na ich utrzymaniu;

  (e)   posiadają ważny paszport, wydany nie wcześniej niż dziesięć (10) lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie (2) puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż dziewięćdziesiąt (90) dni po zakończeniu planowanego pobytu;

  (f)    posiadają bilet powrotny lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet;

  (g)   posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w trakcie pobytu, w wysokości określonej przez właściwe organy państwa przyjmującego (Strony Porozumienia);

  (h)   spełniają wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych państwa przyjmującego;

  (i)     zakupili kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną, zgodnie z przepisami prawnymi państwa przyjmującego;

  (j)     nie uczestniczyli uprzednio w Programie „Zwiedzaj i Pracuj” organizowanym przez państwo przyjmujące;

  (k)   uiścili wymagane opłaty za złożenie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy, oraz

  (l)     nie figurują w rejestrze karnym.

   

  Roczny limit wiz z tytułu udziału w Programie „Zwiedzaj i Pracuj” wynosi 200 (dwieście) wiz.

   

  Procedury wizowe dla obywateli Republiki Korei

  Osoby pragnące ubiegać się o udział w Programie mogą składać wnioski wizowe w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu.                   

  Lista dokumentów wymaganych w trakcie procedury ubiegania się o wizę:

  - wypełniony, podpisany i opłacony wniosek o wydanie wizy krajowej wraz z aktualną, kolorową fotografią;

  - paszport wydany nie wcześniej niż dziesięć (10) lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie (2) puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż dziewięćdziesiąt (90) dni po zakończeniu planowanego pobytu (oryginał oraz kopia strony ze zdjęciem);

  - dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości trzydziestu tysięcy euro (30.000 EUR);

  - dokumenty poświadczające posiadanie wystarczających środków finansowych na własne utrzymanie w trakcie pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;

  - pisemne uzasadnienie powodu aplikowania o wizę oraz zarys planu pobytu ;

  - oświadczenie odnośnie spełniania warunków określonych w artykule 2 ustęp 1 punkt (b), (d), (f), (j) oraz (l) porozumienia w sprawie programu „Zwiedzaj i Pracuj”;

   

  Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej https://www.mpips.gov.pl/praca/program-zwiedzaj-i-pracuj/

   

  Tekst Porozumienia dostępny jest tutaj.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: