close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAKTYKI NA PLACÓWCE

 • Praktyki, wolontariat mogą się odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania w przypadku praktyk studenckich i absolwenckich nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Ambasada RP w Seulu ani Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie pokrywają kosztów przejazdu, ubezpieczenia zdrowotnego, zakwaterowania i wyżywienia w czasie trwania praktyki.

   

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

  - posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;

  - być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;

  - studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.

   

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę absolwencką powinien spełniać następujące warunki:

  - posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;

  - być absolwentem studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej;

  - od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 6 lat.

   

  O przyjęcie do wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu może ubiegać się osoba pełnoletnia posiadająca obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

   

  Osoby ubiegające się o praktyki lub wolontariat w placówce zagranicznej proszone są o zapoznanie się z następującymi aktami prawnym:

   

  Kompletne zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką/wolontariatem drogą pocztową lub elektroniczną na adres:

  Embassy of the Republic of Poland

  Samcheong-ro 20-1, Jongno-Gu

  03062 Seoul, Republic of Korea

  lub

  seul.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Formularz aplikacyjny (do pobrania: praktyka studencka, praktyka absolwencka, wolontariat);
  2. Zaświadczenie potwierdzające status studenta wystawione przez dziekanat uczelni w przypadku praktyki studenckiej;
  3. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z regulaminem praktyk (do pobrania tutaj);
  4. Oświadczenie o niekaralności (do pobrania tutaj);
  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania: wzór oświadczenia, informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją na praktyki, staż wolontariat w MSZ lub placówce zagranicznej);  
  6. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego, w tym kopię odpisu dyplomu (część A) w przypadku praktyki absolwenckiej.

   

  Kopie dokumentów mogą zostać przesłane drogą elektroniczną, oryginały natomiast należy złożyć lub okazać do wglądu najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyk, wolontariatu.

  Ponadto kandydat zobowiązany jest:

  1. dostarczyć kolorową fotografię w formie elektronicznej w formacie jpg, o wymiarach 35mm x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, przedstawiającą wizerunek twarzy od wierzchołka głowy do górnej części barków - najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem praktyk, wolontariatu;
  2. przedstawić dowód posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującego okres trwania praktyk, wolontariatu - najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyk, wolontariatu. 

   

  Prosimy również o przeslanie następujących informacji do Ambasady (drogą elektroniczną):

  Imię i nazwisko

  data i miejsce urodzenia,

  adres zameldowania,

  numer telefonu kontaktowego,

  dane dotyczące uczelni / rok studiów

  obywatelstwo

  termin odbywania praktyk

  seria i in dowodu osobistego

   

  W przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń na ten sam lub nakładający się termin praktyk, Ambasada zastrzega sobie możliwość wyboru biorąc pod uwagę potrzeby urzędu oraz służby zagranicznej. Kandydat, który ze względu na brak miejsc nie został zakwalifikowany na praktykę, może ponownie ubiegać się o przyjęcie na praktykę w innym terminie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: