close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPŁATY KONSULARNE

 • Czynności wykonywane przez konsula podlegają opłatom konsularnym.

   

  Opłaty przyjmowane są w kasie Konsulatu RP w Seulu w momencie składania wniosku. Akceptowane formy płatności: gotówka.

   

  Tabela opłat konsularnych dostępna w siedzibie konsulatu/wydziału konsularnego stanowi podstawę pobierania opłat konsularnych.

   

  Tabela obowiązuje od dnia: 2017-07-01

  Pozycja

  Rodzaj czynności

  Wysokość opłaty w EUR

  Wysokość opłaty w KRW

  1

  2

  3

  4

  1. Czynności paszportowe

   

  1.01

  Wydanie paszportu

  110

  143510

  1.02

  Wydanie paszportu małoletniemu do 13 roku życia

  70

  91320

  1.03

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18, a nie ukończyła 70 rok życia

  40

  52190

  1.04

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej

  30

  39140

  1.05

  Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszport nie ukończyła 70 roku życia

  15

  19570

  1.06

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

  330

  430510

  1.07

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13 roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez  opiekuna osoby małoletniej

  Wydanie małoletniemu do 13 roku życia nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu,

  210

  273960

  1.08

  Wydanie drugiego paszportu

  110

  143510

  2. Czynności w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego

   

  2.01

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego

  360

  469650

  2.02

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego

  40

  52190

  2.03

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie

  80

  104370

  2.04

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem zawiadomienia  o wyrażeniu takiej zgody

  360

  469650

  2.05

  Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161)

  30

  39140

  3. Czynności wizowe

   

  3.01

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

  60

  78280

  3.02

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku
  o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

  60

  78280

  3.03

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego

  20

  26100

  3.04

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego

  20

  26100

  3.05

  Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

  30

  39140

  3.06

  Wydanie tymczasowego dokumentu podróży określonego
  w decyzji Rady z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (96/409/WPZiB) (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4–11)

  30

  39140

   

   

  4.01

  Wydanie zaświadczenia na przywóz albo przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w europejskiej karcie broni palnej

  60

  78280

  4.02

  Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium RP zwłok lub szczątków ludzkich

  50

  65230

  4.03

  Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01-4.02 taryfy opłat konsularnych

  30

  39140

   

  5.01

  Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą

  30

  39140

  5.02

  Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju na wniosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe(wraz z jego ewentualną legalizacją)

  30

  39140

  5.03

  Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu

  20

  26100

  5.04

  Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

  50

  65230

  6. Legalizacje, uwierzytelnienia, tłumaczenia, czynności notarialne

   

  6.01

  Legalizacja dokumentu

  30

  39140

  6.02

  Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzonego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym

  60

  78280

  6.03

  Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii
  z okazanym dokumentem

  30

  39140

  6.04

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

  30

  39140

  6.05

  Poświadczenie daty okazania dokumentu

  30

  39140

  6.06

  Sporządzenie aktu notarialnego

  200

  260920

  6.07

  Wykonanie innej czynności notarialnej

  30

  39140

  6.08

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski-za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

  90

  117420

  6.09

  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski-za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

  30

  39140

  6.10

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych

  30

  39140

   

   

  7.01

  Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, przekazanie dokumentacji do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa

  500

  652280

  7.02

  Przyjęcie przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączjących zawarcie małżeństwa

  50

  65230

  7.03

  Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

  50

  65230

  7.04

  Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

  50

  65230

  7.05

  Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

  50

  65230

  7.06

  Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie

  50

  65230

  7.07

  Przyjęcie do protokołu oświadczeń przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu

  50

  65230

  7.08

  Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska wraz z przekazanie, do urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem decyzji

  50

  65230

  7.09

  Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

  50

  65230

  7.10

  Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

  30

  39140

   

   

  8.01

  Wydanie tymczasowego świadectwa polskiej przynależności statku (świadectwo o banderze)

  240

  313100

  8.02

  Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej

  300

  391370

  8.03

  Wystawienie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki

  200

  260920

  8.04

  Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

  40

  52190

   

   

  9.01

  Dokonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu

  90

  117420

  9.02

  Dokonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

  30

  39140

   

  *) Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych).

  **) Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

  ***) wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille.

  ****) Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.

   

  ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT KONSULARNYCH

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

  1. osób, które w dniu składania wniosku ukończyły 70 lat;
  2. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeśli udają się za granicę w celu długotrwałego leczenia bądź w celu poddania się operacji;
  3. osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
  4. żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

   

  Ulga (50%) w opłacie konsularnej za wydanie paszportu przysługuje:

  1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  2. osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  3. kombatantom oraz innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji stanu wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.);
  4. dzieciom do czasu podjęcia obowiązku szkolnego, uczniom i studentom – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu nauki.

   

  Obniża się opłatę konsularną w przypadku osób, które wnioskują o nowy paszport w związku:

  1. ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu;
  2. ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
  3. z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

  Wysokość opłaty za wydanie paszportu w tym trybie oblicza się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok kalendarzowy pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, a w przypadku paszportów z terminem ważności 5 lat – jedną piątą.

   

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia w dniu składania wniosku o paszport dokument uprawniający do ulgi. W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie konsularnej za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

   

  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237);
  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758);
  • Odrębne przepisy dotyczące opłat za czynności wizowe.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: