close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE OGÓLNE

 • RZECZPOSPOLITA POLSKA

  Powierzchnia kraju

  312 679 km2

  Ludność

  38,4 mln

  Stolica

  Warszawa, 1,744 mln mieszkańców

  Podział administracyjny

  16 województw, 314 powiatów, 2479 gmin

  Władza ustawodawcza

  Sejm (460 posłów), Senat (100 senatorów)

  Władza wykonawcza

  Prezydent (kadencja: 5 lat), Rada Ministrów (kadencja: 4 lata)

  Władza sądownicza

  Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne,
  sądy wojskowe

  Strefa czasowa

  GMT +1

  Waluta

  Złoty (PLN) = 100 groszy (gr.)

  Przeciętna przewidywana długość życia

  kobiety 81,6 lat, mężczyźni 73,6 lat

   

  Położenie geograficzne  

  Polska zajmuje centralne tereny kontynentu europejskiego. W pobliżu Warszawy znajduje się geometryczny środek Europy.
   

  Podział terytorialny

  W 1999 r. wprowadzono nowy podział terytorialny państwa na gminy, powiaty i województwa. Ogniwami samorządu terytorialnego są gminy (2478), powiaty (379) i 16 województw. Największe miasta to Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Katowice i Lublin.

   

  Najważniejsze regiony geograficzne to Pomorze, Mazury, Wielkopolska, Mazowsze, Podlasie, Śląsk, Małopolska i Podkarpacie. Wokół wszystkich granic Polski po 1990 r. powstało 13 euroregionów, m.in.: Pomerania (Polska, Niemcy, Szwecja), Nysa (Polska, Czechy, Niemcy) czy region Karpacki (Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja, Rumunia).

   

  Warunki klimatyczne

  W Polsce panuje klimat umiarkowany o charakterze przejściowym pomiędzy klimatem morskim a lądowym. Jest to efekt ścierania się mas wilgotnego powietrza znad Atlantyku z suchym powietrzem z głębi kontynentu euroazjatyckiego. W efekcie klimat Polski odznacza się znacznymi wahaniami w przebiegu pór roku w następujących po sobie latach. W Polsce wyróżnia się sześć pór roku. Polska "bogatsza" jest od innych krajów europejskich o przedwiośnie i przedzimie.

   

  Bogactwa naturalne

  Najważniejsze bogactwa naturalne występujące w Polsce to węgiel kamienny oraz brunatny, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, srebro, siarka, sól kamienna, kamienie budowlane, gaz ziemny, ropa naftowa.

  Spośród surowców energetycznych największe są zasoby węgla. Roczne wydobycie węgla kamiennego w Polsce to ok. 100 mln ton. Wydobycie węgla kamiennego w Polsce to ok. 2,2%, a węgla brunatnego aż ok. 7% wydobycia na świecie. Spośród pozostałych wymienionych surowców warte uwagi są zasoby miedzi. W Polsce wytwarza się ok. 3,3% światowej produkcji miedzi rafinowanej.

   

  Ludność

  W Polsce mieszka ok. 38,4 mln osób. Polska pod względem liczby ludności zajmuje 34. miejsce na świecie i 6. w Unii Europejskiej. Kobiety stanowiły 51,7% populacji, a mężczyźni 48,3%. W miastach żyje 61,8% obywateli, a na wsi 38,2%. 94% ludności kraju to katolicy. Wskaźnik trwania długości życia u mężczyzn wynosi 71 lat, natomiast u kobiet 79,7. Statystyczny mieszkaniec kraju ma dziś niespełna 35 lat. Polki rodzą obecnie najliczniej pomiędzy 25. a 29. rokiem życia. Im wyżej wykształcone, tym częściej odkładają macierzyństwo bliżej trzydziestki. Najpopularniejszym modelem rodziny jest 2+2, choć coraz częściej pary decydują się na jedno dziecko.

   

  Struktura narodowościowa

  Polska zawsze była i do dziś pozostaje krajem tradycyjnie gościnnym i tolerancyjnym. Dlatego przez cały okres historii możemy pochwalić się osiedleniem na naszym terenie wielu mniejszości narodowych. Jednak współczesna Polska jest krajem prawie całkowicie jednolitym narodowościowo. Przyczyny tak dużych zmian w strukturze narodowościowej były związane z tragicznym bilansem II wojny światowej i konsekwentną realizacją powojennej polityki władz socjalistycznej Polski. Obecnie liczebność mniejszości narodowych wynosi ok 3,26 % ogółu mieszkańców, czyli ok. 1,5 mln osób. Są to przede wszystkim: Niemcy, Białorusini, Ukraińcy,  Litwini, Rosjanie, Słowacy, Czesi, Żydzi, Grecy i Macedończycy, Łemkowie, Ormianie i Romowie. Ludziom tym, prawo gwarantuje używanie ich własnych języków, zwłaszcza na obszarach, gdzie występują większe skupiska narodowościowe.

   

  Polacy za granicą

  Według szacunkowych danych poza granicami Polski mieszka od 14 do 17 mln Polaków, głównie w Stanach Zjednoczonych (6-10 mln osób), Niemczech (ok. 1,5 mln), Brazylii (ok. 1 mln), Francji (ok. 1 mln), Kanadzie (ok. 600 tys.), Białorusi (400 tys.-1 mln), Ukrainie (300-500 tys.), Litwie (250-300 tys.), Wielkiej Brytanii (ok. 150 tys.), Australii (130-180 tys.), Argentynie (100-170 tys.), Rosji (ok. 100 tys.), Czechach (70-100 tys.) i Kazachstanie (60-100 tys.). Tak duża liczba Polaków i osób deklarujących polskie pochodzenie, a mieszkających poza ojczyzną (dla porównania - 17 mln to ok. 40% liczby Polaków obecnie mieszkających w kraju), jest wynikiem skomplikowanych procesów historycznych zapoczątkowanych w XVIII w., kiedy Rzeczpospolita zniknęła z mapy Europy, wchłonięta przez trzy mocarstwa: Rosję, Austrię i Prusy. Polacy, nie mogąc pogodzić się z utratą państwowości, angażowali się w liczne zrywy powstańcze, które, niestety, kończyły się klęską. Ostatnia wielka fala emigracji przypadła na lata powojenne, kiedy krajem zarządzały uzależnione od ZSRR socjalistyczne władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

   

  Konstytucja i symbole narodowe

  Według polskiego systemu prawnego Konstytucja jest ustawą zasadniczą. Aktualnie obowiązuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Z ustawy tej wynika, że Polska jest republiką parlamentarną z systemem parlamentarno-gabinetowym, opierającym się na trójpodziale władzy (ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza). Oficjalna nazwa naszego kraju nad Wisłą brzmi: Rzeczpospolita Polska. Godłem Polski jest wizerunek orła białego w koronie na czerwonym polu. Mamy też biało - czerwoną flagę, a dzień 2 maja jest Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Naszym hymnem jest „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech" – tekst autorstwa Józefa Wybickiego, skomponowana w dniach 16-19 lipca 1797 roku w miasteczku Reggio nell'Emilia w Republice Cisalpińskiej (w dzisiejszych Włoszech). Pieść ta po raz pierwszy raz została wykonana publicznie 20 lipca 1797 roku i od razu zapadła w serca Polaków.

   

  Język polski

  Język polski jest jednym z zachodniosłowiańskich języków indoeuropejskich, który zaczął się kształtować w X w. Decydującym czynnikiem było powstanie i rozwój państwa polskiego. Język polski jest fleksyjny, ma siedem przypadków, dwie liczby, trzy rodzaje w liczbie pojedynczej i dwa w mnogiej. Do czasowników stosuje się kategorie osoby, czasu, trybu, strony i aspektu. Zachowały się w nim samogłoski nosowe, co jest wyjątkiem wśród języków słowiańskich. Odróżnia go od nich także akcent, który pada na przedostatnią sylabę - w innych językach słowiańskich akcent jest ruchomy.
   

  Polska w organizacjach międzynarodowych

  Jesteśmy mieszkańcami Europy i aktywnie uczestniczymy w jej życiu. W tym zakresie dużo osiągnęliśmy. Najpierw, dniu 26 lutego 1999 roku Polska ratyfikowała Traktat Północnoatlantycki. Następnie, w dniu 1 maja 2004 roku, na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, nastąpiło oficjalne i uroczyste przyjęcie Polski do Unii Europejskiej. Akcesja była ukoronowaniem trwającego ponad dziesięć lat procesu integracji Polski z Europą, po latach zmiennych losów naszej ojczyzny.

  Unia Europejska i NATO to nie wszystko. Rzeczpospolita jest też członkiem innych organizacji międzynarodowych. Tu wypada wymienić: Światową Organizację Handlu, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Europejski Obszar Gospodarczy, Międzynarodową Agencję Energetyczną, Radę Europy, Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Międzynarodową Agencję Energii Atomowej oraz G6. Polska jest także jednym z założycieli organizacji UNICEF- czyli Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, którego powstanie w 1946 roku zainicjował doktor Ludwik Rajchman, polski lekarz, będący jednocześnie pierwszym przewodniczącym organizacji UNICEF. Ponadto Polska należy do Układu z Schengen, co pozwala nam od 21 grudnia 2007 roku podróżować bez paszportów.

  1 stycznia 2018 r. Polska rozpoczęła dwuletnią kadencję jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ.
   

  Dane gospodarcze (GUS, dane na koniec 2016 r.)

  • PKB per capita 70% średniej UE (wg parytetu siły nabywczej),
  • PKB wartość 467,3 mld USD (ceny bieżące),
  • PKB wzrost gospodarczy 2,8%,
  • Inflacja roczna -0,6%,
  • Eksport 203,7 mld USD,
  • Dług publiczny/PKB 51,1% (na koniec roku),
  • Stopa bezrobocia 8,3% (na koniec roku).

   

  Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem dla inwestorów zagranicznych. Charakteryzuje się dużą liczbą mieszkańców, zróżnicowaną sektorowo strukturą gospodarczą i dobrym dostępem do rynków Europy Zachodniej i Wschodniej. Atrakcyjność inwestycyjna Polski wynika z wielu czynników:

  • Ambitni i pracowici ludzie. Największym atutem Polski są obecnie jej mieszkańcy. Zwłaszcza ambicja, motywacja do nauki i wysoka etyka pracy, lojalność oraz rzadko spotykana przedsiębiorczość. Polska jest największym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej i 6. w Europie.

  • Dywersyfikacja gospodarki. Zróżnicowanie przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i rolniczych. Znalezienie partnerów gospodarczych w sektorach takich jak np. motoryzacja, produkcja lotnicza, informatyka, przetwórstwo spożywcze, elektronika, finanse nie jest problemem.

  • Stabilność makroekonomiczna. Zdrowy stan finansów publicznych i oferująca możliwość długoterminowego planowania inwestycji stabilność i przewidywalność gospodarcza. Polska jako jedyny kraj w Europie uniknęła kryzysu, a finanse publiczne pozostają w dużo zdrowszym stanie niż wynosi średnia unijna.

  • Wysoka jakość oferowanych produktów i usług. Elastyczność przedsiębiorców w sprostaniu nawet najbardziej rygorystycznym normom jakościowym i branżowym.

  • Inwestycje infrastrukturalne. Możliwości biznesowe stwarza niespotykana w Europie modernizacja infrastruktury - transportu drogowego i kolejowego, a także infrastruktury energetycznej.

  • Duży rynek wewnętrzny i dostępność do rynku europejskiego. Ponad 38 milionów konsumentów w Polsce i łatwy dostęp do rynku Unii Europejskiej obejmującego 500 milionów konsumentów a także krajów Europy Wschodniej.

   

  Atrakcyjność inwestycyjną Polski najlepiej potwierdzają dane dotyczące inwestycji:

  • 167 miliardów EUR wartość zobowiązań z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na koniec 2015 roku (NBP),
  • Wg raportu EY’s European Attractiveness Survey 2016 Polska została uznana za 5. najbardziej atrakcyjną destynację dla BIZ (15% odpowiedzi) w Europie (1. w CEE). Przed nami były tylko Niemcy, UK, Francja i Holandia.

   

  Źródło:
  http://www.poland.gov.pl/

  http://www.poland.travel/

  https://www.paih.gov.pl

  http://stat.gov.pl/

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: